javascript 实现map集合

前几天项目上想用map集合一样的东西,简单拿对象拼了一下子,今天闲的慌实现一下
大家不要见笑

代码

var Map = function (){
 /************基础变量**************/
 var hashmap = {};
 var keys = [];
 var vals = [];
 var entrys = [];
 var size = 0;
 var index = {};
 
 var Entry = function(key,value){
  var entryKey = key;
  var entryValue = value;
  this.getKey = function (){
   return entryKey;
  };
  this.getValue = function(){
   return entryValue;
  };
 };
 /************基本方法 按字母排序**************/
 this.clear = function(key) {
  hashmap[key] = undefined;
  var i = index[key];
  entrys.splice(i,1);
  vals.splice(i,1);
  keys.splice(i,1);
  size --;
 };
  
 this.entrySet = function() {
  return entrys;
 };
  
 this.get = function(key){
  return hashmap[key];
 };
  
 this.isEmpty = function() {
  if(hashmap) return true;
  return false;
 };
 
 this.keySet = function() {
  return keys;
 };
  
 this.put = function(key,value){
  if(!this.get(key)){
   entrys.push(new Entry(key,value));
   keys.push(key);
   vals.push(value);
   index[key] = size;
   size ++;
  } else {
   var i = index[key];
   entrys[i] = new Entry(key,value);
   vals[i] = value;
  }
  hashmap[key] = value;
 };
 
 this.size = function() {
  return size;
 };
  
 this.values = function() {
  return vals;
 };
};
/************扩展方法**************/
Map.prototype = {
 containsKey : function(key) {
  if(this.get(key)) return true;
  return false;
 },
 putAll : function(set) {
  for(var e in set){
   if(set[e]){
    this.put(e,set[e]);
   }
  }
 },
 remove : function(key) {
  var v = this.get(key);
  this.clear(key);
  return v;
 }
};
var h = new Map();
h.put('a',10);
h.put('b',11);
h.put('c',3);
h.put('d',5);
console.info(h.size());
h.clear('a');
console.info(h.containsKey('a'));
console.info(h.containsKey('b'));
console.info(h.size());
 
console.log(h.entrySet());
console.log(h.keySet());
console.log(h.values());
 
for(var i in h.entrySet()){
 var obj = h.entrySet()[i];
 console.log(obj.getKey() + ":" + obj.getValue());
}
 

以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。

代码技巧

转载请关注公众号:代码技巧 回复:授权

本文链接地址:https://www.oudahe.com/p/49617/