JS获取及设置TextArea或input文本框选择文本位置的方法

本文实例讲述了JS获取及设置TextArea或input文本框选择文本位置的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:

function getPos(el) {
 var range, textRange, duplicate
 el.focus()
 if ( el.selectionStart ) return el.selectionStart
 else if ( document.selection ) { // IE
 range = document.selection.createRange()
 if ( range == null ) return el.value.length
 textRange = el.createTextRange()
 duplicate = textRange.duplicate()
 textRange.moveToBookmark(range.getBookmark())
 duplicate.setEndPoint('EndToStart', textRange)
 return duplicate.text.length
 }
}
function setPos(el, pos) {
 var range
 el.focus()
 if ( el.setSelectionRange )
 el.setSelectionRange(pos, pos)
 else if ( el.createTextRange ) {
 range.collapse(true)
 range.moveEnd('character', pos)
 range.moveStart('character', pos)
 range.select()
 }
}

希望本文所述对大家的javascript程序设计有所帮助。

代码技巧

转载请关注公众号:代码技巧 回复:授权

本文链接地址:https://www.oudahe.com/p/52066/